Strona Główna BIP Strona Główna
 

 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

W tym roku ukończyłem szkołę/studia – nigdy nie byłem w wojsku, co mogę zrobić żeby zostać żołnierzem?
Niezależnie od wykształcenia jakie posiadasz możesz ubiegać się o przyjęcie do służby przygotowawczej.
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
•    niekarana za przestępstwo umyślne,
•    posiadająca obywatelstwo polskie,
•    wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie: 
•    odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej - kategoria zdrowia A (osoby które nie stawały do kwalifikacji wojskowej będą skierowane na badania)
Pierwszym krokiem jaki musisz wykonać jest złożenie wniosku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień o powołanie do służby przygotowawczej.

Kilka lat temu odbyłem służbę zasadniczą, co mogę zrobić żeby zostać żołnierzem?
Niezależnie od tego, czy chcesz zostać żołnierzem zawodowym czy żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych, zacznij od wizyty w WKU. Pracownicy WKU sprawdzą w ewidencji wojskowej przebieg Twojej służby wojskowej i zgodnie z zapotrzebowaniem Sił Zbrojnych RP zaproponują udział w kwalifikacji przeprowadzanej w jednostce wojskowej. 

Noszę okulary / choruję na astmę – czy mogę zostać żołnierzem?
O tym, czy dana osoba jest zdolna do czynnej służby wojskowej decyduje komisja lekarska. Żołnierzem czynne służby wojskowej może zostać tylko osoba z kategorią zdrowia A oraz została przeznaczona do czynnej służby wojskowej. Jeżeli mimo dolegliwości lub wady wzroku na kwalifikacji wojskowej  otrzymałeś kat. A, możesz ubiegać się o przyjęcie do służby przygotowawczej.

Na kwalifikacji wojskowej otrzymałem kategorię zdrowia D, czy można ją zmienić?

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia odbioru orzeczenia komisji lekarskiej podczas kwalifikacji wojskowej nie złożyłeś pisemnego odwołania, nie ma możliwości zmiany kategorii.

Otrzymałem wezwanie na kwalifikację wojskową, ale obecnie przebywam na stałe za granicą, i nie mogę przyjechać do Polski. Co mam zrobić?
Wezwanie na kwalifikację wojskową wysyła urząd miasta lub gminy. W związku z tym, wszelkie kwestie związane z niemożnością stawienia się na kwalifikację (pobyt za granicą, choroba, itd.) należy zgłosić w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta lub Gminy, który wystosował wezwanie.

Studiuję zaocznie, czy odbywając służbę przygotowawczą będę mógł uczestniczyć w zajęciach?
Zwolnienie uzależnione jest od decyzji Dowódcy jednostki wojskowej.

Czy można wybrać jednostkę wojskową, w której odbędę służbę przygotowawczą?
Miejsce odbywania służby przygotowawczej wyznaczone jest w karcie powołania. Istnieje możliwość wskazania we wniosku o powołanie do służby przygotowawczej własnej propozycji ośrodka szkoleniowego, którym jesteś zainteresowany. 

Czy żołnierzowi odbywającemu służbę przygotowawczą przysługuje jakieś wynagrodzenie?
Miesięczne uposażenie żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą wynosi 750 zł dla szkolonych na potrzeby korpusu szeregowych, 1000 zł dla kadetów i 1500 zł. dla podchorążych. Kwoty te podlegają opodatkowaniu.
Żołnierzom służby przygotowawczej przysługuje także zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie. W czasie pełnienia służby przygotowawczej żołnierze podlegają również ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz zdrowotnemu.

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. 2010 r. Nr 170, poz. 1144 z późn. zm.).


Czy w trakcie służby przygotowawczej przewidziane są jakieś egzaminy?
Szkolenie w ramach służby przygotowawczej kończy egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej. Charakter egzaminu zależy od realizowanego programu kształcenia (końcowy, na podoficera, na oficera). Podczas egzaminu sprawdza się wiedzę i umiejętności wojskowe żołnierza, wymagane na stanowiskach służbowych w jednostkach wojskowych, poszczególnych korpusach i grupach osobowych oraz specjalnościach wojskowych.

Czego będę się uczył w trakcie służby przygotowawczej?
Program kształcenia w ramach służby przygotowawczej zawiera treści, których opanowanie jest niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk w poszczególnych korpusach kadry. Dlatego obejmuje:
•    kształcenie podstawowe;
•    kształcenie specjalistyczne
Szkolenie w pierwszych tygodniach (szkolenie podstawowe) jest jednakowe dla wszystkich. Obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia (m.in. szkolenie strzeleckie, taktyczne, musztrę, zapoznanie z uzbrojeniem i wyposażeniem), przygotowując, w stopniu podstawowym, do pełnienia czynnej służby wojskowej.