Strona Główna BIP Strona Główna
Ogólne informacje
 

DZIEŃ 29 MAJA ZOSTAŁ USTANOWIONY DNIEM WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA. DODATKOWO WETERAN, KTÓRY W RAMACH DZIAŁAŃ ZOSTAŁ RANNY, OTRZYMA WOJSKOWĄ ODZNAKĘ
„ZA RANY I KONTUZJE”.

W dniu 30 marca 2012r., weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r., Nr 205, poz. 1203).

Ustawa ma na celu zapewnienie weteranom - uczestnikom działań poza granicami państwa odpowiedniego uhonorowania za ich zasługi, udzielenie pomocy w przystosowaniu do życia          i pracy, a także wsparcie stosownie do rzeczywistych potrzeb wynikających z doznanych uszczerbków.

 

W CELU REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW UTWORZONO

System pomocy weteranom, poszkodowanym żołnierzom, pracownikom wojska, ich rodzinom, rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.

 W CELU REALIZACJI BEZPOŚREDNIEJ POMOCY
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ W CHEŁMIE POWOŁAŁ:

OPIEKUNA INDYWIDUALNEGO
PANIĄ  AGNIESZKE TROJANOWSKĄ
tel. 261-161-351

ul. Koszarowa 1B
22-100 Chełm.

 

Zasadniczym zadaniem opiekuna jest: realizacja bezpośredniej pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska   w zakresie wynikającym z przepisów ustawy i rozporządzeń.

 

WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Weteranem działań poza granicami państwa jest osoba,  która nieprzerwanie, na podstawie skierowania brała udział, przez co najmniej 60 dni, w działaniach w ramach misji pokojowej, stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, Straży Granicznej, zadań ochronnych BOR lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, a także w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Weteranem poszkodowanym natomiast, jest osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w ww. działaniach, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych. Podstawą nadania statusu weterana oraz weterana poszkodowanego jest wniosek zainteresowanego.

Do wniosku załącza się:

Zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

 • Dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
 • Wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego,
 • Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Szefa Agencji Wywiadu,
 • Komendanta Głównego Policji,
 • Komendanta Głównego Straży Granicznej,
 • Szefa Biura Ochrony Rządu,
 • Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - ponieważ weteranem może być tylko osoba   o nieposzlakowanej opinii.

Dokumenty:

 1. protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 2. orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 3. decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.

Na podstawie wniosku Minister Obrony Narodowej wydaje decyzję administracyjną. Decyzja przyznająca status weterana poszkodowanego zawierać będzie informacje o procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu i dodatku weterana. Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest legitymacja wydawana przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministra Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia na wniosek osoby poszkodowanej lub osoby upoważnionej w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE WETERANOM:

 • uzyskanie bezpłatnej pomocy psychologicznej (którą objęci będą również jego bliscy),
 • ubieganie się o zapomogę,
 • korzystanie (stałe lub czasowe) z Domu Weterana,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy (5 dni).

Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, będzie miał prawo do skorzystania z:

 • bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa (w tym: bezpłatne zaopatrywanie w leki umieszczone       w wykazach podstawowych, uzupełniających, leki recepturowe oraz wyroby medyczne,
 • pomocy finansowej na kształcenie,
 • dodatku weterana,
 • zwolnienia przyznanych mu w/wym. świadczeń od podatku dochodowego,
 • asysty honorowej podczas pogrzebu,
 • bezpłatnego umundurowania,
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSWiA (nie więcej niż 2 rocznie),
 • pierwszeństwa w zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MON na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu, wiedzy   i sprawności psychofizycznej.

 

Dodatkowe uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym pobierającym rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób:

 • skierowanie na pobyt w sanatorium - co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego muz tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego,
 • specjalne leczenie, przeszkolenie oraz usprawnienie w ośrodkach rehabilitacji - w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia,
 • korzystanie z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub    w domu pomocy społecznej,
 • zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych,
 • ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej,
 • ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej:
  • 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych - na podstawie biletów jednorazowych,
  • 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych. 

Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-rentowego. Do wniosku załącza decyzję
o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis.
Wniosek zawiera:

 • imię i nazwisko zainteresowanego,
 • imiona rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania i adres do korespondencji,
 • numer PESEL,
 • wskazanie świadczenia, o które ubiega się zainteresowany,
 • podpis zainteresowanego lub jego pełnomocnika.

Wysokość dodatku uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi             w przedziale:

 • od 10 do 20% uszczerbku - 10% podstawy wymiaru;
 • od 21 do 30% uszczerbku - 20% podstawy wymiaru;
 • od 31 do 40% uszczerbku - 30% podstawy wymiaru;
 • od 41 do 50% uszczerbku - 40% podstawy wymiaru;
 • od 51 do 60% uszczerbku - 50% podstawy wymiaru;
 • od 61 do 80% uszczerbku - 60% podstawy wymiaru;
 • powyżej 80% uszczerbku - 80% podstawy wymiaru.

Dodatek podlega waloryzacji i wypłacany jest wraz z emeryturą lub rentą inwalidzką. Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura.

 USTAWY ROZPORZĄDZENIA

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
 2. Decyzja Nr 463/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczenia i noszenia wojskowej odznaki ,,Za Rany i Kontuzje”.
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi.
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana.
 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę.
 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy.
 8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika.