Strona Główna BIP Strona Główna
Jednostka Wojskowa Komandosów Lubieniec
 

 

Informujemy, że rozpoczyna się proces rekrutacji, do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Po ukończeniu 6 miesięcznego szkolenia absolwenci zostaną powołani do służby zawodowej w Jednostkach Wojsk Specjalnych, w korpusie szeregowych zawodowych.

 

SŁUŻBA KANDYDACKA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO OŚRODKA SZKOLENIA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW
W LUBLIŃCU.

 

I.    INFORMACJE OGÓLNE


Do służby kandydackiej poszukujemy osób, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru, ludzi otwartych na wyzwania, spełniających kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych. Kandydaci powinni sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności. Służba w Wojskach Specjalnych związana jest bowiem z nieustannym przystosowywaniem się do stale zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. Elewi, którzy zakończą  6 miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych. 
O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Jednocześnie osoby te muszę spełniać warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2016.1726 j.t z późn. zm.) oraz posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum.

Harmonogram  i tryb  przyjmowania kandydatów  do Ośrodka Szkolenia oraz przebieg rekrutacji kandydatów określają:

 

Informacje o procesie rekrutacji są zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia (www.commando.mil.pl)

II.    SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ OPIS PRZEBIEGU REKRUTACJI

 

W terminie do 30.09.2017 r.


1.    Rejestracja na stronie Ośrodka Szkolenia (www.comando.mil.pl - planowane uruchomienie –  24 lipca 2017 r.)
2.    Złożenie wniosku wraz z załącznikami do Dyrektora Departamentu MON właściwego ds. kadr za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień
-  wniosek
-  świadectwo ukończenia szkoły
-  życiorys
-  odpis skrócony aktu urodzenia
-  informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – nie  wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rekrutacji (może być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji)
-  inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
   uprawnienia lub umiejętności

Informację o przeprowadzeniu rekrutacji (egzaminów) kandydaci otrzymają z Ośrodka Szkolenia na 14 dni przed rekrutacją
3.    Egzaminy
4.    Skierowanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej/wojskowej pracowni psychologicznej – ustalenie zdolności do zawodowej służby wojskowej (po wstępnym zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną Ośrodka Szkolenia)
5.    Wydanie skierowania przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do pełnienia służby kandydackiej.

III.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

1.    O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego;
2.    Spełniające warunki określone w art. 124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2016.1726 j.t z późn. zm.);
a)    niekaralny sądownie,
b)    posiada obywatelstwo polskie,
c)    zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
d)    wiek co najmniej 18 lat.
3.    Ukończone gimnazjum – załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku – warunek konieczny – w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik.
4.    Dodatkowe  punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.

IV.    INNE WAŻNE INFORMACJE:

1.    Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów w czasie egzaminów;
2.    Planowany termin egzaminów przełom październik-listopad 2017 r. (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej po ustaleniu ilości kandydatów);
3.    Warunkiem powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
4.    Egzaminy będą przeprowadzane w JWK w Lublińcu;
5.    Okres szkolenia: 6 miesięcy;
6.    Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 01 luty 2018 r;
7.    Podczas szkolenia elew otrzyma  640,00 PLN;
8.    Po pozytywnym ukończeniu  kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych;
9.    Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane.

V.    WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO OŚRODKA SZKOLENIA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ  KOMANDOSÓWADRES:
JEDNOSTKA WOJSKOWA KOMANDOSÓW
OŚRODEK SZKOLENIA
UL. SOBIESKIEGO 35
42-700 LUBLINIEC

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO WKU W CHEŁMIE

UL. KOSZAROWA 1B 22-100 CHEŁM, POKÓJ 9

 KONTAKT TELEFONICZNY 261 161 345