Strona Główna BIP Strona Główna
służba kandydacka
 

 

 


Zgodnie z Decyzją nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów
na oficerów w 2018 r. ze środowiska cywilnego prowadzą:

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU:

 Studium oficerskie 3 miesięczne:

 • duszpasterstwo, limit miejsc – 1;

 medyczny w tym:

 • lekarzy, dentystów, limit miejsc – 2;
 • weterynarii, limit miejsc – 2;
 • farmaceutów, limit miejsc – 2;
 • fizykobiochemików, limit miejsc – 1;
 • pielęgniarstwa, limit miejsc – 2;
 • ratownictwa, limit miejsc – 1.

Studium oficerskie 12 miesięczne:

 • do wojsk lądowych OT, limit miejsc – 109;
 • łączność i informatyka, limit miejsc – 15;
 • logistyka, limit miejsc – 40;
 • sprawiedliwości i obsługi prawnej, limit miejsc – 16;
 • finansowy, limit miejsc – 8;
 • wychowawczy (orkiestr i zespołów estradowych), limit miejsc – 1;
 • ogólny (ochrony przeciwpożarowej), limit miejsc – 1.

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE:

Studium oficerskie 12 miesięczne:

 • meteorologiczna, limit – 6.

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI:

Studium oficerskie 12 miesięczne:

 • łączność i informatyka, limit miejsc – 17;
 • logistyki – 10.

     Nabór na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych przeprowadzi się spośród osób posiadających
tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe
w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem
właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w następujących terminach:

 • do dnia 19 stycznia 2018 r. na 3 – miesięczne szkolenie;
 • do dnia 15 maja 2018 r. na 12 – miesięczne szkolenie.

     Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach
Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć
do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem Komendanta
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie dokumenty określone w zasadach naboru tj:

 • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym,
 • dyplom lub inny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie, (Dopuszcza się możliwość
  składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały właściwego
  wykształcenia. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej
  stosownego dyplomu najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni),
 • odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał),
 • ksero dowodu osobistego,
 • 1 zdjęcie legitymacyjne,
 • zapytanie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

     Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie, pokój nr 9 – telefon 261 16 13 45, 261 16 13 91.

     Decyzja Nr 156 Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru
na szkolenie wojskowej kandydatów na oficerów w 2108 r. (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 173).


WYKAZ AKADEMI I SZKÓŁ WOJSKOWYCH

 

 

 

 

Wojskowa Akademia Techniczna
     00-908 Warszawa 49
     ul. gen. S. Kaliskiego 2
     tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956.
www.wat.edu.pl

 

SZKOŁY OFICERSKIE

 

 

 

Akademia Wojsk Lądowych
51-147 Wrocław
ul. Czajkowskiego 109
tel. 261 658 151, 261 658 576.

www.awl.edu.pl


 

 

 

Akademia Marynarki Wojennej
  81-127 Gdynia
ul. Jana Śmidowicza 69
tel. 261 262 735, 261 262 712.

 


 Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
    
08-521 Dęblin
     ul. Dywizjonu 303 nr 35
     tel. 261 517 733
www.wsosp.deblin.pl


 

 

 


Uniwersytet Medyczny
(w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej)

90-647 Łódź
al. Plac Hallera 1

tel. 42 272 50 31
, 42 272 50 32, 42 272 50 33.

www.wojlek.umed.lodz.pl

 
 

 SZKOŁY PODOFICERSKIE


 

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
61-716 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86,
tel. 261 575 070.


 

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków 5,
tel. 261 519 778.

www.spsp.wp.mil.pl


Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
76-271 Ustka Lędowo 1N,
tel. 261 231 531.

www.spmw.wp.mil.pl