Strona Główna BIP Strona Główna
Klauzula Informacyjna
 

 Informuję, że:

 1. Administratorem PanilPana danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chełmie z siedzibą:
  ul. Koszarowa 1b
  22-100 Chełm tel. 261 161 393
  adres e-mail: wkuchelm@ron.mil.pl, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Krzysztof Mazur, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres:
  kr.mazur@ron.mil.pl telefonicznie: 261 161 383 lub listownie na adres:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie
  ul. Koszarowa 1b
  22-100 Chełm
  z dopiskiem „lnspektor Danych Osobowych";
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, o którym mowa w art 6 ust. 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie, zwanym dalej RODO), ciążącego na Administratorze — realizacja zadań ustawowych — w związku z obowiązującymi przepisami prawa;
 4. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku ich niepodania niemożliwe byłoby zrealizowanie zadań ustawowych wobec Pani/Pana;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 7. Posiada PanilPan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
  • usunięcia swoich danych w przypadku, gdyby były one przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00—193 Warszawa;
 8. W związku z tym, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.