Strona Główna BIP Strona Główna
Służba Przygotowawcza
 

 

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2019 ROKU!

Informujemy, że rozpoczęto proces przyjmowania dokumentów
do służby przygotowawczej w 2019 roku.

 Osoby zainteresowane pełnieniem służby przygotowawczej prosimy
o kontakt telefoniczny lub osobiste przybycie
do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie

Kontakt telefoniczny do osób funkcyjnych
WKU w Chełmie:


Szef Wydziału Rekrutacji: 261 161 391
Inspektor Wydziału Rekrutacji :  261 161 356

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W 2019 ROKU
 
1.    Szkolenie dla elewów w ramach służby przygotowawczej, w korpusie szeregowych. Rekomendowane terminy szkolenia:
        - I turnus – od 07 stycznia - do 26 kwietnia 2019 r.;
        - II turnus – od 06 maja – do 23 sierpnia 2019 r.;
        - III turnus – od 02 września – do 20 grudnia 2019 r.

2.    Szkolenie dla kadetów w ramach służby przygotowawczej, w korpusie podoficerów. Rekomendowane terminy szkolenia:
        - I turnus – od 04 lutego – do 31 maja 2019 r.;
        - II turnus – od 01 lipca – do 25 października 2019 r.

3.    Szkolenie dla podchorążych w ramach służby przygotowawczej, w korpusie oficerów. Rekomendowany termin szkolenia:
        - I turnus –  od 07 stycznia – do 31 maja 2019 r.

Podstawa: Rozkaz Nr 771/P1 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 22 października 2018 roku w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu uruchomienia i funkcjonowania służby przygotowawczej w 2019 roku.


Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów.
2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
3. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych (art. 98a ust. 4 ustawy )

Żołnierzy służby przygotowawczej kształci się w szkołach wojskowych i ośrodkach szkolenia.  Szkołami wojskowymi, są uczelnie wojskowe i szkoły podoficerskie.
Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:
1. oficerów – uczelnie wojskowe;
2. podoficerów – szkoły podoficerskie;
3. szeregowych – ośrodki szkolenia
.
Żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. (art. 98 b ustawy )
Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej, żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:
1. podchorążego, jeżeli kształcą się na oficera;
2. kadeta, jeżeli kształcą się na podoficera;
3. elewa, jeżeli kształcą się na szeregowego.  (art. 98 c ustawy )

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

1. dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.
Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.  (art. 98 d ustawy )
Żołnierza, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy.    (art. 98e ust.1 ustawy)
Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą zwalnia się z tej służby, przed upływem czasu jej trwania, w razie:
1. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
2. wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora;
3. uznania ze względu na stan zdrowia za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej;
4. utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
5. prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby przygotowawczej;
6. prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza;
7. skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności;
8. złożenia wniosku w tej sprawie przez żołnierza.
Zwolnienie ze służby przygotowawczej następuje decyzją komendanta szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo decyzją dowódcy jednostki wojskowej.
W przypadku zwolnienia żołnierza ze służby przygotowawczej lub odmowy przyjęcia przez niego przydziału kryzysowego żołnierz ten nie ponosi kosztów, związanych z przebiegiem tej służby, także w przypadku niepodjęcia przez niego, w innej formie, czynnej służby wojskowej.  ( art. 98e ust. 2 – 4 )
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. ( art. 98 f ).
Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:
1. oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1500 zł;
2. podoficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1000 zł;
3. szeregowych - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 750 zł.


Szczegółowe informacje udzielane są w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Chełmie
ul. Koszarowa 1B 22-100 Chełm tel. 261 161 356