Strona Główna BIP Strona Główna
Służba Przygotowawcza
 

 

 

 

UWAGA!!!

       Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie prowadzi nabór do III turnusu służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.
Termin składania wniosków upływa z dniem 27 lipca 2015r., natomiast termin rozpoczęcia służby od 1 września 2015 r.

       Więcej informacji można uzyskać zgłaszając się osobiście do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie lub dzwoniąc pod nr telefonu 261 161 345.

Serdecznie zapraszamy!!!

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów.
2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
3. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych (art. 98a ust. 4 ustawy )

 

Żołnierzy służby przygotowawczej kształci się w szkołach wojskowych i ośrodkach szkolenia.  Szkołami wojskowymi, są uczelnie wojskowe i szkoły podoficerskie.
Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:
1. oficerów – uczelnie wojskowe;
2. podoficerów – szkoły podoficerskie;
3. szeregowych – ośrodki szkolenia
.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. (art. 98 b ustawy )
Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej, żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:
1. podchorążego, jeżeli kształcą się na oficera;
2. kadeta, jeżeli kształcą się na podoficera;
3. elewa, jeżeli kształcą się na szeregowego.  (art. 98 c ustawy )

                                                                                                                                                                                                 
Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
1. dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.
Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.  (art. 98 d ustawy )
Żołnierza, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy.    (art. 98e ust.1 ustawy)
Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą zwalnia się z tej służby, przed upływem czasu jej trwania, w razie:
1. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
2. wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora;
3. uznania ze względu na stan zdrowia za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej;
4. utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
5. prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby przygotowawczej;
6. prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza;
7. skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności;
8. złożenia wniosku w tej sprawie przez żołnierza.


Zwolnienie ze służby przygotowawczej następuje decyzją komendanta szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo decyzją dowódcy jednostki wojskowej.
W przypadku zwolnienia żołnierza ze służby przygotowawczej lub odmowy przyjęcia przez niego przydziału kryzysowego żołnierz ten nie ponosi kosztów, związanych z przebiegiem tej służby, także w przypadku niepodjęcia przez niego, w innej formie, czynnej służby wojskowej.  ( art. 98e ust. 2 – 4 )
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. ( art. 98 f ).
Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:
1. oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1500 zł;
2. podoficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1000 zł;
3. szeregowych - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 750 zł.

 

                                                               

 

2015 roku planuje się zorganizować i zrealizować niżej wymienione turnusy służby przygotowawczej w korpusach:

Szkolenia w ramach służby przygotowawczej dla korpusu oficerów realizowane będą w następujących terminach:
I turnus od 7 stycznia do 3 lipca 2015 r.
Szkolenia w ramach służby przygotowawczej dla korpusu podoficerów realizowane będą w następujących terminach:
I turnus od 3 lutego do 26 czerwca 2015 r.
II turnus od 1 lipca do 27 listopada 2015 r.

Realizacja powołania osób - ochotników na szkolenie kadetów w kilku okresach, w ramach służby przygotowawczej w korpusie podoficerów realizowane będzie w następujących  terminach:

1. od 1 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. – szkolenie w ramach drugiego okresu ( szkolenie specjalistyczne) – dotyczy służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach z 2014 roku 

Szkolenia w ramach służby przygotowawczej dla korpusu szeregowych realizowane będą w następujących terminach:

           I turnus - od 7 stycznia do 30 kwietnia 2015 r.

              II turnus - od 5 maja do 28 sierpnia 2015 r.

 III turnus - od 1września do 23 grudnia 2015 r.

 

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Chełmie
ul. Koszarowa 1B 22-100 Chełm tel. 261 161 345