Strona Główna BIP Strona Główna
Przewodnik żołnierza rezerwy
 
2012-09-10 08:57:42
Ćwiczenia Wojskowe
Ćwiczenia

 

 ĆWICZENIA WOJSKOWE

                 Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy – rodzaj czynnej służby wojskowej przeznaczonej dla żołnierzy rezerwy, prowadzonej głównie w celu nadania lub w związku z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi, ale też na potrzeby udziału Sił Zbrojnych RP w zwalczaniu klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków.   Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Odbywanie ćwiczeń wojskowych polega na szkoleniu teoretycznym i praktycznym. Ze względu na miejsce przeprowadzenia – ćwiczenia organizuje się na poligonach i w miejscach dyslokacji jednostek wojskowych). Ze względu na czas trwania ćwiczenia wojskowe dzielą się na następujące rodzaje:

 • jednodniowe; 
 • krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni; 
 • długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni; 
 • rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

       Na jednodniowe ćwiczenia wojskowe żołnierze rezerwy mogą być powołani nie więcej niż trzy razy w roku, a na pozostałe - raz w roku kalendarzowym. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostki wojskowej.

      Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać jednorazowo lub łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadkach, gdy wymaga tego konieczność zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa, Rada Ministrów – w drodze rozporządzenia - może przedłużyć czas trwania ćwiczeń wojskowych o okres nie przekraczający łącznie sześciu miesięcy w ciągu roku.

       W ramach tych ćwiczeń organizuje się następujące kursy przeszkalania kadr rezerwy:

 1. doskonalenia – dla oficerów rezerwy (podchorążych, którzy zdali egzamin na oficera)  wyznaczonych lub przewidzianych do wyznaczenia na wyższe stanowiska, od dowódcy kompanii wzwyż;
 2. przekwalifikowania – dla oficerów (podchorążych) rezerwy, którym zamierza się nadać nową specjalność wojskową;
 3. podoficerskie – dla żołnierzy rezerwy - kandydatów na podoficerów rezerwy oraz dla podoficerów rezerwy wyznaczonych lub przewidzianych do wyznaczenia na wyższe stanowiska w korpusie podoficerskim.

 Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

 • dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową - dwunastu miesięcy; 
 • dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - piętnastu miesięcy; 
 • dla podoficerów - osiemnastu miesięcy; 
 • dla oficerów - dwudziestu jeden miesięcy.

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

 • odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne; 
 • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia, odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych; 
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

POWOŁYWANIE NA ĆWICZENIA WOJSKOWE

        Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym odbywanych w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa, przez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień. Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. Na wniosek żołnierza rezerwy Wojskowy komendant uzupełnień udziela mu informacji o przewidywanym powołaniu go w danym roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych dokonuje wojskowy komendant uzupełnień za pomocą karty powołania, która jest decyzją administracyjną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

    Powołanie żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych może nastąpić:

 1. w trybie natychmiastowego stawiennictwa - taki tryb dotyczy wyłącznie żołnierzy rezerwy, którzy posiadają przydział mobilizacyjny;
 2. w trybie zwykłym - żołnierz rezerwy powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie zwykłym udaje się do wskazanego miejsca w terminie określonym w karcie powołania;
 3. w trybie ochotniczym, na wniosek żołnierza rezerwy - żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym odbywanych poza granicami państwa, przez złożenie pisemnego wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego ochotnika lub jego pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące. Złożenie wniosku przez ochotnika, nie powoduje obowiązku powołania go do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia tego wniosku. W przypadku, gdy powołanie następuje w trybie ochotniczym, karta powołania może być doręczona  w każdym czasie. Wojskowy komendant uzupełnień, po rozpatrzeniu wniosku, informuje ochotnika o możliwości powołania go do czynnej służby wojskowej.

         W wypadku gdy żołnierz rezerwy, któremu doręczono kartę powołania, nie może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w tej karcie z powodu obłożnej choroby, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień osobiście lub przez inne osoby. Po ustaniu choroby żołnierz rezerwy zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień, przedstawiając w tej sprawie zaświadczenie lekarskie.

ODWOŁYWANIE SIĘ OD OBOWIĄZKU ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

        Karta powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych jest w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego decyzją administracyjną. Od decyzji administracyjnej wydanej przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień, żołnierz rezerwy ma prawo wnieść odwołanie do organu odwoławczego tj. do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w terminie 14 dni od otrzymania karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Niniejsze odwołanie składa się za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej.

        Wniesienie odwołania od decyzji nie zwalnia powołanego od obowiązku stawienia się do czynnej służby wojskowej w określonym w karcie powołania terminie.
Poza Wojskowym Komendantem Uzupełnień i Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, prawo do zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych, posiada dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierz został powołany.

ODBYWANIE ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

       Żołnierze rezerwy odbywają ćwiczenia wojskowe w umundurowaniu. Stawienie się do czynnej służby wojskowej następuje z chwilą zgłoszenia się żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych w miejscu określonym w karcie powołania.

       Przeszkalanie żołnierzy rezerwy traktuje się jako integralną część działalności szkoleniowej sił zbrojnych i realizuje się je w ramach ćwiczeń wojskowych jednodniowych, krótkotrwałych oraz długotrwałych. Prowadzone jest ono w celu doskonalenia lub podtrzymania umiejętności  żołnierzy rezerwy i ich przygotowania do realizacji zadań wynikających z przydziałów mobilizacyjnych, a także dla potrzeb gromadzenia rezerw osobowych.

       W przypadku braku w zasobach WKU wyszkolonych żołnierzy rezerwy w określonych specjalnościach wojskowych, organizuje się kursy przekwalifikowania w centrach szkolenia RSZ oraz wytypowanych jednostkach wojskowych. Do odbycia ćwiczeń związanych z przekwalifikowaniem powołuje się zarówno żołnierzy rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne, jak tych, którym nie nadano takich przydziałów.

 


DZIENNA STAWKA UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA WOJSKOWEGO
ŻOŁNIERZY REZERWY ORAZ OSÓB PRZENIESIONYCH 
DO REZERWY NIEBĘDĄCYCH ŻOŁNIERZAMI REZERW ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE

 

Lp.

Stopień wojskowy

Stawka dzienna uposażenia zasadniczego żołnierza rezerwy

1.

Pułkownik (komandor)

175,00

2.

Podpułkownik (komandor porucznik)

147,50

3.

Major (komandor podporucznik)

127,50

4.

Kapitan (kapitan marynarki)

112,50

5.

Porucznik (porucznik marynarki)

106,25

6.

Podporucznik (podporucznik marynarki)

105,00

7.

Starszy chorąży sztabowy ( starszy chorąży sztabowy marynarki)

98,75

8.

Starszy chorąży  (starszy chorąży marynarki)

96,25

9.

chorąży (chorąży marynarki)

92,50

10.

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

90,00

11.

starszy sierżant (starszy bosman)

87,50

12.

Sierżant (bosman)

86,25

13.

Plutonowy (bosmanmat)

83,75

14.

starszy kapral (starszy mat)

82,50

15.

Kapral (mat)

81,25

16.

starszy szeregowy (starszy marynarz)

72,50

17.

Szeregowy (marynarz)

70,00