Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa 2017
 

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254), przeprowadzona zostanie w dniach od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.

Cel kwalifikacji wojskowej toustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi (które w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat) oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kogo wzywa się do stawienia się do kwalifikacji wojskowej:

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 1999 roku;

  2. mężczyzn urodzonych w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności
      do czynnej służby wojskowej;

  3. osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
  służby
  wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed
  zakończeniem
  kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
  służby
  wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po
  zakończeniu
  kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia
  21 listopada 1967 r.
  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  wniosek o zmianę kategorii
  zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem
  kwalifikacji wojskowej;

  4. kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby
      wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym
      lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych
      oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub
      kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie
      wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
      (Dz. U. poz. 944);

   5.
osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli
       nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić
się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.